Palacios Ganoza Brunella

Tutkimukseni tavoitteena on tukea häiriintyneiden turvemaaekosysteemien ennallistamista kohti luonnontilaisempaa tilaa. Työ käsittelee 4 keskeisestä asiaa: ilmastonmuutos, metsätalous, ennallistaminen ja tietoisuuden lisäämisen meneillään olevasta soiden ennallistamisesta luoden toivoa myönteisestä muutoksesta. Ekosysteemin tilan mittarina käytän mikrobiyhteisöön kuuluvien kuoriamebojen lajikoostumusta ja niiden toiminnallisia piirteitä. Tavoitetilan määrittämiseksi tutkin luonnontilaisten soiden kuoriameboja. Häiriöiden vaikutuksia arvoin tutkimalla kuoriameboja kuivauskokeelta, joka simuloi ilmaston lämpiämisen vaikutusta ja metsäojitetuilta soilta. Ennallistamisen onnistumisen arvioimiseksi tutkin kuoriamebayhteisöjä useilta ennallistetuilta soilta sekä yhdeltä suolta jossa kokeellisesti tutkitaan eri ennallistamismenetelmiä.