Lakkala Keijo

Tutkimushankkeeni tarkoitus on tutkia utopioita, joita käynnissä oleva ilmastonmuutos sekä ekologinen kriisi laajemmin tuottavat. Hanke lähestyy globaalisti ilmeneviä ympäristökriisejä sekä niiden yhteiskunnallisia juurisyitä monitieteisen utopiatutkimuksen sekä erityisesti utooppisen yhteiskuntateorian käsitteistöllä.

Luonteeltaan tutkimukseni edustaa filosofis-käsitteellistä analyysia erilaisista ympäristökriisin ratkaisuiksi tarkoitetuista ekologisista utopioista. Hanke tutkii ennen muuta niitä luontoa ja yhteiskuntaa koskevia käsitteellisiä oletuksia, joiden varaan ekologiseen kriisiin vastaamaan pyrkivät utopiat rakentuvat. Hanke pyrkii myös tutkimaan tapoja, joilla erilaiset ekologiset utopiat joko edistävät tai jarruttavat kestävyysmurroksen läpiviemistä.