Miten Nesslingin säätiön rahoittamat hankkeet valitaan?

Myönnämme yleisessä rahoitushaussa vuosittain rahoitusta noin 2–3 miljoonaa euroa. Rahoitamme väitöskirja- ja postdoc-tutkimusta sekä tutkimustiedon jalkauttamista. Rahoitettavat hankkeet valitsevat yhteistyössä säätiön tiede- ja toiminnanjohtaja, asiantuntijalautakunta ja säätiön hallitus.

Nesslingin säätiön yleinen rahoitushaku on käynnissä aina syksyisin. Viimeisen seitsemän vuoden aikana Nesslingin säätiö on saanut vuosittain keskimäärin 340 hakemusta. Vuonna 2023 säätiö sai 393 hakemusta. Rahoitusta on mahdollista myöntää tyypillisesti alle kymmenelle prosentille hakijoista.

Hakemusten arviointiprosessi kestää kaksi kuukautta

Hakemusten arviointi vie kokonaisuudessaan noin kaksi kuukautta. Arviointiin osallistuu kolme tahoa: säätiön tiede- ja toiminnanjohtaja, kymmenhenkinen eri tieteenaloja edustava asiantuntijalautakunta ja säätiön hallitus. Tiede- ja toiminnanjohtaja esittelee hallitukselle asiantuntijalautakunnan arvion, jonka perusteella hallitus tekee päätökset rahoitettavista hankkeista.

Arviointiprosessi

 1. Hakuajan umpeuduttua tiede- ja toiminnanjohtaja lukee kaikki saapuneet hakemukset. Hän tarkistaa, että hakemukset lukeutuvat säätiön tukeman tutkimuksen tai työn piiriin ja että ne on laadittu muodollisesti oikein. Tämä tarkoittaa, että hakemuksessa kaikki vaadittavat kohdat on täytetty, budjetti on laadittu oikein, pakolliset liitteet ovat mukana ja ohjeita on noudatettu.

  Jos hakemus on kriteerien tai ohjeistuksen vastainen, tiede- ja toiminnanjohtaja hylkää hakemuksen. Hän valikoi kullekin jatkoon menevälle hakemukselle asiantuntijalautakunnan jäsenistä kaksi arvioitsijaa. Ennen hakemusten siirtämistä arvioitsijalle tiede- ja toiminnanjohtaja esitarkastaa arvioitsijan mahdolliset esteellisyydet hakijaa ja hanketta kohtaan. Arvioitsijoiden tulee myös itse tarkistaa mahdolliset esteellisyytensä ennen hakemuksen arviointia.
 2. Asiantuntijalautakunnan jäsenet toimivat arvioitsijoina oman päivätyönsä ohella. Jokainen asiantuntijalautakunnan jäsen saa arvioitavakseen saapuneiden hakemusten määrästä riippuen noin 70–90 hakemusta, jotka he arvioivat neljän viikon kuluessa. Arvioitsijat arvioivat hakemuksia hakuohjeissa ilmoitettujen kriteerien mukaisesti ja antavat kullekin hakemukselle kokonaisarvosanan asteikolla 1–5, jossa 1 on heikoin arvosana ja 5 korkein arvosana.
 3. Asiantuntijalautakunta kokoontuu tiede- ja toiminnanjohtajan johdolla kolme päivää kestävään kokoukseen, jossa käydään keskustellen läpi hakemukset, joille vähintään toinen arvioitsijoista on antanut arvosanaksi 5. Hakemukset, joille kumpikin arvioitsija on antanut arvosanan väliltä 1–3, siirtyvät suoraan ”ei-rahoitettavien” -koriin. Tällaisissa hakemuksissa on yleensä ongelmana, etteivät hakemukset vastaa säätiön tarkoitusta tai hakemus on arvioitsijoiden mielestä ohjeiden tai kriteereiden vastainen. Arvioitsijoiden välisessä keskustelussa huomioidaan myös muiden kuin hakemuksen lukeneiden arvioitsijoiden näkemyksiä, ja ne saattavat parantaa tai huonontaa kokonaisarviota hankkeesta. Keskustelun jälkeen hakemus siirretään joko suoraan ”rahoitettavien” tai ”ei-rahoitettavien” -koriin tai ”ehkä rahoitettavien”- koriin odottamaan, että kaikki hakemukset on käsitelty. Kolmipäiväisen kokouksen päätteeksi arvioidaan myöntöön varatun summan ja rahoitettavien-koriin siirrettyjen hakemusten suhde, jotta saadaan käsitys siitä, kuinka monta hanketta on mahdollista rahoittaa.

  Ehkä rahoitettavien -koriin siirretyt hankkeet voidaan siirtää rahoitettavien koriin asiantuntijoiden äänestyksellä, mikäli ne mahtuvat vielä käytettävissä olevaan myöntösummaan. Loput “ehkä rahoitettavat” -hankkeet jäävät varasijalle.
 4. Asiantuntijalautakunnan kokouksen jälkeen asiantuntijalautakunnan puheenjohtaja ja tiede- ja toiminnanjohtaja esittelevät kokouksen päätökset säätiön hallituksen tutkimusvaliokunnalle, joka koostuu kolmesta Nesslingin säätiön hallituksen jäsenestä. Tutkimusvaliokunnan jäsenet voivat tässä kohtaa vielä kommentoida hankkeita.
 5. Tiede- ja toiminnanjohtaja valmistelee asiantuntijalautakunnan ja tutkimusvaliokunnan kokousten pohjalta rahoitettavaksi esitetyistä hankkeista yhteenvedon, jonka hän esittää säätiön hallituksen myöntökokouksessa.
 6. Rahoitettavat hankkeet julkistetaan hallituksen myöntökokouksen jälkeen, yleensä marraskuun puolivälin jälkeen. Tiedot kaikista rahoitetuista hankkeista löytyvät Nesslingin säätiön verkkosivuilta. Rahoitettavista hankkeista tiedotetaan erikseen säätiön kanavissa joka vuosi.

Hakemuksesta on mahdollista pyytää palautetta, kun rahoitetut hankkeet ovat julkisia. Palaute pohjautuu asiantuntijalautakunnan kokouksissa ylöskirjattuihin kommentteihin hakemuksesta. Palaute annetaan jokaiselle ajan varanneelle puhelimitse. Säätiöllä ei ole resursseja antaa kirjallisia arvioita rahoittamatta jääneistä hankkeista.

Palautteelle voi varata ajan Nesslingin säätiön verkkosivuilta löytyvästä varauskalenterista. Kalenterin ajat avataan ja niistä tiedotetaan erikseen joka vuosi.

Vinkkejä hakemuksen laatimiseen

Kilpailu tutkimusrahoituksesta tiukkenee jatkuvasti. Moni innovatiivinen, tieteellisesti korkeatasoinen, ratkaisuhakuinen ja kaikki muutkin säätiömme kriteerit täyttävä hanke jää rahoittamatta ihan vain siksi, että loistavia hakijoita on jaettavaan rahasummaan nähden moninkertainen määrä. Näillä vinkeillä voit kuitenkin vaikuttaa hakemuksesi läpimenomahdollisuuksiin.

 • Selvitä tarkasti, millaista tutkimusta ja työtä Nesslingin säätiö tukee. Säätiö ei voi myöntää rahoitusta muuhun kuin säännöissään määriteltyihin tarkoituksiin. Tällä hetkellä painotamme rahoituksen hakemuksiin, jotka osallistuvat luonnon järjestelmät turvaavaan kestävyysmurrokseen tai edistävät sitä.
 • Räätälöi hankkeesi ja hakemuksesi Nesslingin säätiölle. Älä kopioi mahdollisesti toiselle rahoittajalle lähettämääsi hakemusta. Jos säätiön tarkoitus ei tunnu osuvan omaan hankkeeseesi, ei tarkoitusta kannata päälle liimata hakemuksessa.
 • Lue huolellisesti ohjeet rahoituksen hakemiseen ja noudata niitä.
 • Lue huolellisesti rahoituksen kriteerit ja varmista, että hankkeesi täyttää ne.
 • Laadi huolellisesti ja ajatuksella viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma. Arvioitsijat kiinnittävät siihen erityistä huomiota.
 • Järjestämme syksyisin sparrausta rahoituksen hakijoille yleisen rahoitushaun ollessa käynnissä. Suosittelemme lämpimästi sparrausajan varaamista. Aikoja on rajoitetusti ja varauskalenterin aukeamisesta tiedotetaan joka vuosi erikseen.
 • Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida, vaikka myöhästymiselle olisi mikä syy. Siksi on hyvä jättää hakemus hyvissä ajoin ennen haun sulkeutumista.

Kuva: Judith Black