Long Xie visioi tulevaisuuden kaupungit viherkattojen ja -julkisivujen peittämiksi

Nesslingin Säätiön vuoden 2021 apurahahaussa myönnettiin apurahaa yhteensä 24:lle hankkeelle. Long Xie tutkii, miten kaupungeissa ongelmaksi muodostuneet hulevedet voitaisi saada hallintaan vertikaalisen puutarhajärjestelmän avulla.

Lue myös RARE Median ja Anni Orolan haastattelut.

Long Xie. Kuva: Eeva Murtolahti

Long Xie. Kuva: Eeva Murtolahti

Kuka olet, mitä tutkit ja miksi?

”Nimeni on Long Xie. Valmistuin tohtoriksi Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2020. Maisteriopintojeni aikana osallistuin viherkattotutkimusryhmään, jossa opin paljon viherkatoista ja ‑julkisivuista. Aihe kiinnosti minua ja niinpä päätin tutkia sitä lisää. Tohtoriopinnoissani keskityin tutkimaan, miten maaperän mikrobeja voidaan muokata viherkattojen ja ‑julkisivujen sisältämien kasvien kestävyyden ja kasvun edistämiseksi. Valmistumiseni jälkeen halusin tutkia aihetta edelleen: minua kiinnosti tietää, miten hyödylliset mikrobit yhdessä muiden tekijöiden kanssa voivat edistää viherkattojen ja ‑seinien ekosysteemipalveluja, kuten hulevesien hallintaa.

Hulevesistä on tullut merkittävä ongelma kaupungeissa. Ne ovat vahingollisia kaupunkien infrastruktuurille sekä ihmisten omaisuudelle ja terveydelle. Koska kaupunkialueille on vaikea rakentaa keskitettyjä vedenkäsittelylaitoksia, hajautettu tonttikohtainen hulevesien käsittely on saanut suosiota kaupunkisuunnittelijoiden parissa. Näkemykseni mukaan viherkatot ja ‑julkisivut voisivat olla ratkaisu paikallisesti toteutettuun hulevesien hallintaan. Useat tutkijat ovat tuoneet esiin, että viherkattoja ja ‑julkisivuja voitaisiin hyödyntää hulevesien hallinnassa. Tällaisten ekosysteemipalvelujen hyödyllisyyttä on kuitenkin tutkittu hyvin vähän. Viherkattojen ja ‑julkisivujen hulevesihallinnan optimointeja ei myöskään ole tehty.

Viherjulkisivujen käytöllä hulevesien hallinnassa on monia etuja. Hulevettä voidaan varastoida järjestelmään ja sitä voidaan ottaa käyttöön kuivina aikoina. Tällainen kierrätys edistää kestävää vedenkäyttöä. Viherjulkisivujen avulla voidaan lisäksi toteuttaa muitakin ekosysteemipalveluja ihmisten asuinviihtyvyyden ja elinympäristön parantamiseksi.”

Miten tutkimuksesi muuttaa maailmaa?

”Tutkimuksen tavoitteena on saada aikaan tonttikohtainen hulevesien hallintaratkaisu, jolla voidaan vastata lähitulevaisuudessa yleistyvien rankkasateiden muodostamaan haasteeseen. Tutkimuksessa muunnellaan erilaisia viherjulkisivun suunnitteluun liittyviä tekijöitä huleveden pidätystehokkuuden, vedenkäytön tehokkuuden ja valumavesien laadun, ts. ravinne- ja raskasmetallipitoisuuksien, parantamiseksi.

Viherjulkisivujen hyvä sadeveden sitomiskyky tasottaisi merkittävästi valumavesihuippuja ja vähentäisi viemärijärjestelmien kuormitusta ja ylivuotojen todennäköisyyttä. Viherjulkisivun lisähaihdutus tehostaisi järjestelmään varastoituneen veden käyttöä mahdollistaessaan kesäisin lisäjäähdytyksen, jolloin syntyisi tilaa seuraavan sateen tuomalle vedelle. Ravinteiden ja raskasmetallien sitoutuminen viherjulkisivuihin helpottaisi huuhtoutumisongelmaa ja vähentäisi kaupunkivesistöjen rehevöitymistä ja pohjavesien likaantumista.

Kaikkia näitä etuja ei saavutettaisi vain rakentamalla muutamia viherjulkisivuprototyyppejä. Meidän on muutettava nämä teknologiat suosituiksi ja laajassa käytössä oleviksi tuotteiksi. Siinä InnoGreen auttaa meitä. InnoGreen on Suomen johtavia viherpalveluyrityksiä, jolla on kosolti käytännön kokemusta aiheesta. Yhteistyössä InnoGreenin kanssa tuomme markkinoille erilaisia viherseinätuotteita asiakkaiden tarpeisiin.”

Miltä kaupungit näyttävät 50 vuoden kuluttua?

”Kuvittelen, että 50 vuoden kuluttua kaupungeissa rakennetaan paljonkin viherjulkisivuja, joita asukkaat arvostavat. Viherjulkisivut, viherkatot ja sadepuutarhat muodostavat rakennuksiin kiinnittyvän yhtenäisen viherinfrastruktuurin. Tällaisen jatkuvan viheralueen avulla voidaan varastoida, esikäsitellä ja kierrättää niin hule- kuin harmaavesiäkin paikallisesti, mikä mahdollistaa kaupunkien vesivarojen kestävän käytön ja vehreämmän elinympäristön.”

Kuva: Eeva Murtolahti

Kuva: Eeva Murtolahti

Katso lista kaikista uusista apurahansaajistamme täältä.