Kujala Inga

Hankkeen tavoitteena on tutkia suurimpien luontokadon aiheuttajien (elinympäristöjen ja ilmaston muutoksen) yhteis- tai yhdysvaikutuksia tuulihaukan lisääntymiskäyttäytymisessä ja -menestyksessä sekä populaatiodynamiikassa.
Keskeisenä tarkastelukohteena ovat ilmastonmuutoksen ja maatalouden muutoksen tuulihaukkapopulaatioihin kohdistuvat suorat ja epäsuorat vaikutukset. Hankkeessa selvitetään, miten maatalousympäristöjen sekä säätekijöiden muuttuminen on vaikuttanut peltoalueilla pesivään tuulihaukkakantaan viimeisen neljän vuosikymmenen aikana.