Suominen Tapio

Satelliittikuvien aikasarja-analyysiin perustuva tutkimus vedenlaadun anomalia-alueista ja poikkeuksellisista kehityskuluistaYmpäristöhavaintojen aikasarjojen analyysissa saattaa nousta esille ilmiöitä, joille ei ole ilmeistä selitystä yhteen ajanhetkeen sidotussa näkymässä. Eri aikaskaalojen kehityskulkujen alueelliset erot voidaan tunnistaa vain sekä tilassa että ajassa tapahtuvan vuorovaikutuksen yhtäaikaisella tarkastelulla. Haen rahoitusta Itämeren vedenlaadun anomalia-alueiden ja -jaksojen selvittämiseen satelliittikuvien pikselikohtaisia aikasarjoja analysoimalla. Työn tuloksena saadaan kuvatuotteita, jollaisia ei vielä ole tehty suomalaisessa meritutkimuksessa; karttakuvamaisia visualisointeja paikan ja ajan suhteen eri tavoin tai poikkeavasti käyttäytyvistä merialueista. Kuvatuotteet fysikaalis-kemiallisista tai biologisista ilmiöistä eivät kuitenkaan ole työn tärkein tulos. Työn keskeiset annit tulevat olemaan aikasarjaperusteisen alueluokittelun mahdollisuuksien selvittäminen, havaittujen luonnonilmiöiden poikkeukset ja niiden syntyä koskevat avoimet kysymykset.