Kangasoja Jonna

Hankkeessa rakennetaan Sodankylän alueelle paikalliseen toimijoiden väliseen yhteistyöhön perustuva kaivostoiminnan vesistövaikutusten yhteisseurannan malli, jossa kaivosyhtiöt ja niiden sidosryhmät työskentelevät yhdessä seurantaprosessin eri vaiheissa ulkopuolisen fasilitaattorin avustamana. Hankkeessa jalkautetaan näin Sodankylässä tehtyyn monivuotiseen toimintatutkimukseen pohjautuvia tutkimustuloksia siitä, miten paikallisen kaivostoiminnan hyötyjä voitaisiin kasvattaa ja siitä aiheutuvia haittoja minimoida. Hankkeessa prosessin ja työskentelyn suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa neutraalina osapuolena toimiva Akordi, joka tarjoaa paikallisten toimijoiden käyttöön välineitä ja osaamista erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi ja jaetun tietopohjan muodostamiseksi.