Abagnale Vincenzo

Hankkeen tavoitteet:
1. Tunnistetaan jäkälämikrobiomit, jotka ovat vuorovaikutuksessa kasvihuonekaasujen, kuten dityppioksidin ja metaanin, kanssa, ottaen huomioon ympäristötekijät.
2. Otetaan näytteitä Suomen metsien yleisistä jäkälistä, inkuboidaan laboratorioissa GHG-tutkimusta varten. 3. Mitataan kaasujen kulutusta/päästöjä käyttäen stabiileja isotooppeja ja massaspektrometriaa.
4. Korreloidaan kaasutietoja jäkälien transkriptomien ja mikrobiyhteisöjen kanssa.
5. Jäljitetään jäkäläbiomassan kasvihuonekaasujen ottoa erilaisissa ympäristöissä.
6. Analysoidaan mikrobiyhteisöjä eri vuodenaikoina ja eri paikoissa.
7. Tunnistetaan entsymaattisia reittejä transkriptomiikan avulla.
8. Jäkälien ultrastruktuurin kuvaaminen kasvihuonekaasuihin liittyvien mikrobien paikantamiseksi.
9. Kasvihuonekaasuja koskevien havaintojen lisääminen boreaalisten metsien osuuden arvioimiseksi.