Selonen Salla

Microplastics and their hazardous chemicals in soil ? earthworms as a pathway to terrestrial food webTämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää 1) mikromuovien kulkeutumista ja vaikutuksia maaperäeläimiin, 2) mikromuovien merkitystä haitta-aineiden kulkeutumisessa lieroihin ja 3) maanparannusaineena käytetyn jätevesilietteen sisältämien mikromuovien ja muoveihin liittyvien haitta-aineiden kulkeutumista lieroihin. Lierot ovat tärkeitä maaperän hajottaja-eliöitä ja toimivat haitallisten aineiden kulkeutumisreittinä ravintoketjun ylemmille tasoille, koska ne ovat monien eläinten ravintoa. Tämä tutkimus tuo tärkeää tietoa ihmisen aiheuttamasta, mahdollisesti merkittävästä haitasta, josta ei vielä tiedetä juuri mitään. Tämän tiedon avulla pystytään tunnistamaan riskejä, joita muovien tuotantoon, käyttöön ja hävittämiseen sekä jätevesilietteen käyttöön liittyy ja kehittämään ratkaisuja näiden riskien hallitsemiseksi.