Parkatti Vesa-Pekka

Economics of continuous cover and rotation forestryVuoden 2014 uusi metsälaki mahdollistaa metsien hoidon ilman avohakkuita. Ongelmana on kuitenkin tätä metsänhoidon vaihtoehtoa koskevan tutkimustiedon vähäisyys. Tässä väitöskirjassa tutkitaan metsien hoitoa jatkuvapeitteisenä soveltaen monitieteistä taloudellis-ekologista tutkimusotetta. Näin kyetään vastaamaan sekä teoreettisesti että poliittisesti keskeisiin kysymyksiin. Näitä ovat 1. jatkuvapeitteisen metsänhoidon soveltuvuuserot männyn ja kuusen välillä, 2. kuinka jatkuvapeitteinen metsänhoito soveltuisi Pohjois-Lappiin huomioiden metsien käytön vaihtoehdot porotaloudessa ja hiilensidonnassa, sekä 3. kuinka jatkuvapeitteinen metsänhoito soveltuu heikkokasvuisille, mutta paljon hiiltä sitoville männikkösuoalueille.