Korhonen- Kurki Kaisa

Three experiments on communicating environmental research results for societal useKOKIJA-hankkeessa kokeillaan kolmea uudenlaista käytännön tapaa edistää tieteen ja päätöksenteon dialogia. Ensimmäisessä kokeilussa testataan virtuaalitodellisuutta tutkimustiedon jalkauttamisvälineenä. Aiheena on metsien hakkuiden ja nykyisenlaisen puunkäytön lisäämisen ilmasto-ja monimuotoisuusvaikutukset. Toisessa kokeilussa aiheena on arktinen muutos jonka puitteissa toteutetaan työpaja ?T-Lab?-konseptilla, missä pyritään luomaan tulevaisuusvisio Arktiselle alueelle. Arktisessa T- lab:ssä tavoitteena on jalkauttaa uusimpia tutkimustuloksia siten, että muodostettu ratkaisu perustuu tutkimuksen tuloksiin. Kolmannessa kokeilussa testataan peliä jalkauttamismuotona toteuttamalla Tulevaisuuden kaupunki ?suunnittelupeli. Kaupunkisuunnittelun strategiapelissä rakennetaan kuvitteellista kaupunkia yhdistäen käytännön toimia uusiin tieteellisiin tuloksiin. Kaikkia kolmea tiedon jalkautuskokeilua seurataan systemaattisesti ja arvioidaan vaikuttavuutta ja skaalausmahdollisuuksia.