Keto Sami

Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kestävän ja ekososiaalisen kasvatuksen teoriasta ja käytännöstä. Erityisesti tarkastelen empatian ja ympäristömyönteisyyden välisen yhteyden mekanismia ja sitä, missä yhteydessä empatiakasvatus voisi johtaa kestävyystietoiseen elämänorientaatioon. Tavoitteenani on jalkauttaa tutkimuksen tuloksia pedagogisen ja yhteiskunnallisen työn perustaksi. Tutkimukseni on myös pedagoginen projekti, johon liittyen tutkin ja kehitän empatiakasvatuksen pedagogisia, erityisesti taidelähtöisiä, menetelmiä.